INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Chcemy więc wyjaśnić co dla Ciebie oznacza to w praktyce. Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Wprowadziliśmy w tym celu odrębną politykę poświęconą ochronie danych osobowych. Jej ideą jest zaprezentowanie Tobie pełni praw jakie posiadasz w związku z przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków jakie my musimy spełnić wobec Ciebie na gruncie m.in. art. 13 RODO (tzw. obowiązek informacyjny).


Na wstępie chcemy Ci wyjaśnić więc czym tak na prawdę jest RODO

RODO to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Co kryje się pod pojęciem Administrator danych

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest
Szkoła Podstawowa im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu, Sahryń 62, 22-546 Turkowice.

2. Kim jest Inspektor ochrony danych ( IOD)?

Inspektor ochrony danych ( IOD) to osoba, z którą możesz się skontaktować w razie pytań, wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora.

Umożliwiliśmy Ci to na kilka sposobów:co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: mailowy: krTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Umożliwia ona nam sprawny sposób udzielania informacji. Możemy się konkretnie odnieść do przesłanej korespondencji i przejrzyście udzielić odpowiedzi oraz rozwiać Twoje ewentualne wątpliwości

 2. gdybyś jednak uznał ( a), że wysyłka e-mail jest dla Ciebie kłopotliwa, zawsze możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych telefonicznie pod nr telefonu: 501 346 042

Funkcję tą sprawuje - Krzysztof Gołaszewski

 

3. Kto nadzoruje ochronę danych osobowych w Polsce?

Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowo przetwarzane i narusza to przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę.

 

4. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora , na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

W szczególności tymi celami będzie: tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej, realizacji umów cywilnoprawnych oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa, w celu zawarcia umowy lub zgody na przetwarzanie danych ( rekrutacja, konkursy).

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),

 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

 3. (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.),

 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.)

 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)

 6. oraz aktów wykonawczych ( m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji , rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)

5. Okres retencji czyli jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Bez obaw nie będziemy przetwarzać Twoich danych dłużej niż to konieczne. I tak:

- na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
- jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego
- jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych czy to do celów np. rozpowszechniania wizerunku, konkursu i w wielu innych wypadkach kiedy o tą zgodę poprosimy, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania zgody.


6. Odbiorcy danych: jako podmiot publiczny dbamy o poufność Twoich danych. Będziemy mogli je udostępnić również podmiotom z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych), organizacyjnych (firmy zajmujące się obsługą przewozu towarów i osób, usługi wsparcie logistycznego przy organizacji konkursów, imprez itp.), CUW. Jeśli będziesz chciał uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. zakresów świadczenia usług przez podmioty przetwarzające dane, zawsze możesz skontaktować się w tym celu z Inspektorem ochrony danych bądź innym pracownikiem Administratora danych. Będziemy także mogli udostępnić Twoje dane osobowe innym podmiotom współpracującym z nami w celu zapewniania ciągłości działań zwłaszcza w przypadku organizowania dodatkowych imprez. Będziemy także mogli udostępnić Twoje dane podmiotom działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej tj. kancelarie prawne, firmy windykacyjne itp., kiedy będziemy zmuszeni do dochodzenia swoich roszczeń.

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałym zakresie jest to dobrowolne.

8. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

 

POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH    ( IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, powinny mieć możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych ( IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

W związku z  powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.

Informujemy Państwa, że w naszej jednostce Szkole Podstawowej im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Krzysztof Gołaszewski

Dane do kontaktu : 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel.501 346 042

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ -

W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze, zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 

Informujemy, że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu

 1. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych (IOD):

Krzysztof Gołaszewski:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

        nr tel: 501 346 042.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Szkoły Podstawowej lub w celu zawarcia umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e RODO oraz  na podstawie art. 9 ust. 1lit. g RODO tj. w szczególności w celu:

 1. zapewnienia dziecku opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

 2. tworzenia warunków, umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;

 3. pełnienia wobec rodziców funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze;

 4. pomagania w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

 5. informowaniu na bieżąco o postępach dziecka;

 6. uzgadnianiu wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w szkole i poszczególnych oddziałach.

 7. wspierania całościowego rozwoju dziecka.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie zgody (kiedy ma to zastosowanie np. publikacja wizerunku). W przypadku ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 2. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z IOD Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 501 346 042
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawa.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zadań wskazanych w pkt.3.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 1. W przypadku realizacji zadań dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

 

 1. Okres retencji (przechowywania danych osobowych):

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (np. upublicznienie wizerunku dziecka) do momentu jej wycofania. W takiej sytuacji cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.